Профилактични прегледи

Профилактичните медицински прегледи са силно застъпени в дейността на Медицински център “Дарис”.

МЦ “Дарис” предлага организиране на различни по вид профилактични прегледи и изследвания. Според предназначението си те са:

  • Предварителни (преди започване на работа)
  • Периодични – по изисквания на КТ (Кодекса на труда) , ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд) и различни Наредби
  • Скринингови по даден показател на социално значими болести – диабет, хипертония и др.

Целта е да се прецени здравословното състояние на функционалните системи в човешкия организъм. Лекарят  извършващ прегледа, отразява състоянието по системи, включително хроничните заболявания, като не се ограничава само с това дали работещият “отрича” или “не отрича” оплаквания.

Установяването на отклонения в здравното състояние преди постъпване на работа предотвратява по-нататъшно увреждане на работещия.

Обикновените предварителни медицински прегледи включват: клиничен преглед от специалисти, извършване на ЕКГ, лабораторни изследвания на кръв/ПКК, СУЕ/ и урина.

Особен вид предварителен медицински преглед е този на малолетни и непълнолетни лица за работа със заключение пригодност от ЛКК (лекарска консултативна комисия).

Специализираните предварителни медицински прегледи се отнасят за работа в конкретни условия на труд (например в йонизираща среда) и се извършват по изработена за това Наредба, според която заключението за пригодност за работа се дава задължително от лекар със специалност радиобиология. Медицински център “Дарис” е единственото лечебно заведение в региона със специалист по радиобиология.

МЦ “Дарис” извършва и периодични профилактични медициснки прегледи по искане на работодателя в определен от него пакет и в удобно за него време през цялата седмица.

Медицинският център разполага с квалифицирани лекари в опознаването и укрепването здравето на работещите чрез ранно откриване на професионалните увреждания .

Специализираните периодични медицински прегледи на работещи в йонизираща среда се извършват на 6 месеца и на 1 година по Наредба №29 на МЗ от 2005 г. Специалистите от МЦ “Дарис” познават Наредбата, показанията и противопоказанията за работа в йонизираща среда и компетентно изготвят заключения за пригодност за работа.

Ние от МЦ “Дарис” работим за Вашето здраве.

Всеки делничен ден от 08.00 ч. до 18.00 ч. ще ни намерите на телефони 0973/89300, 0878944744.

Comments are closed.