Служба по трудова медицина

инж. ДАРИНА ЗЛАТАНОВА – Ръководител СТМ

Контакти: 0887 292 688

РЕЗЮМЕ:

Службата по трудова медицина „Дарис Консулт“ ЕООД, регистрирана в МЗ през 2001 г., е на разположение на работодателите за пълен обем дейности, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Службата има сериозен опит в изготвянето на задълбочен анализ и оценка на риска за здравето и безопасността на работното място.

СТМ разработва тенденции и прогнози за здравословното състояние на работещите и за степента на влияние на стресогенните фактори при дадена професия.

Утвърдили сме се като предпочитан в областта на безопасността на труда партньор, който коректно и професионално изпълнява задълженията си, проявява инициативност и своевременна реакция при динамичните промени на нормативната уредба.

Изборът на Служба по трудова медицина „Дарис Консулт“ ООД гр. Козлодуй е избор на услуга, която гарантира безопасни условия на труд на работещите и спокойствие на работодателите, че имат компетентен консултант и надежден партньор в областта на трудовата медицина.

Какво предлагаме:

  • Изготвяне оценки на риска и програми за намаляване и управление на риска;
  • Провеждане на ежегодни обучения по безопасност и здраве при работа по Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.;
  • Организиране на профилактични медицински прегледи и изготвяне на годишни анализи на заболяемостта, в помощ на работодателя за реализиране успешни политики в управлението;
  • Разработване физиологичен режим на труд и почивка;
  • Тясно сътрудничество с длъжностното лице по безопасност на здравето при разработване на правила, норми, инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
  • Участие при определяне подлежащите работници на застраховка „трудова злополука“;
  • Консултантска помощ при кандидатстване по проекти от Европейски програми.

Comments are closed.